Postup reklamace

1. Pro uplatnění reklamace musíte vyplnit tento Formulá pro uplatnní reklamace Lumeo.cz

2. Souběžně nás prosím kontaktujte na email podpora@lumeo.cz s předmětem reklamace pro urychlení a posouzení reklamace a zašlete nám tento formulář do přílohy.

Formulář pro uplatnění reklamace — Lumeo.cz

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Podmínky reklamace

1.1 Vyskytne-li se u zakoupeného zboží v záruční době vada, má Kupující právo tuto vadu reklamovat. 

1.2 Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady, vady materiálu nebo nekompletnost, nikoliv však na běžné opotřebení. Za vadu nelze považovat změnu stavu výrobku, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného užívání nebo zásahu, nedostatečné nebo nevhodné údržby.

1.3 Kupující musí oznámit Prodávajícímu vady, jakmile je zjistí, nejpozději však do 24 měsíců od převzetí zboží.

1.4 Kupující je oprávněn požadovat v případě odstranitelné vady nárok na odstranění vady, doplnění toho, co chybí anebo přiměřenou slevu z kupní ceny zboží.

1.5 V případě neodstranitelné vady může se kupující domáhat vrácení celé kupní ceny.

1.6 Dále nelze uplatňovat nároky z vady zboží, o které věděl před koupí nebo pokud byla z důvodu existence vady poskytnuta sleva z kupní ceny zboží. Prodávající neodpovídá za vadu, která vyplývá z povahy věci. Pokud se jedná o vadu, kterou lze odstranit, nemá kupující právo na odstoupení od smlouvy či výměnu zboží.

1.7 Záruku nelze uplatnit zcela nebo zčásti v následujících případech:

  • vypršením záruční lhůty
  • mechanického poškození, neodborné instalace, neodborného zacházení či obsluhy, zanedbání běžné péče
  • používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry prostředí, pro které jsou určeny, nebo jiným parametrům stanoveným výrobcem
  • zboží bylo poškozeno živly, nebo výpadkem elektrické sítě
  • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci

2. Odpovědnost za vady a vyřízení reklamací

2.1 Prodávající odpovídá za vady, které má zboží při jeho dodání.

2.2 Jakmile Kupující zjistí vadu zboží, bez zbytečného odkladu Prodávajícímu toto oznámí na e-mailovou adresu podpora@lumeo.cz a zašle Prodávajícímu e-mailem fotodokumentaci vady. Neoznámí-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu a bude zboží dál užívat, právo z vadného plnění mu nebude přiznáno.

2.3 Kupující je povinen při reklamaci detailně popsat vadu nebo důvod své reklamace zboží a fotograficky ji zdokumentovat a dále postupovat podle Reklamačního řádu. K tomuto může Kupující využít reklamační protokol, který nalezne zde.

2.4 Prodávající je povinen neprodleně rozhodnout o reklamaci (zda ji akceptuje či ne a uvést důvod odmítnutí přijetí reklamace) do 30 dnů od jejího oznámení.

2.5 Prodávající pak následně při akceptaci vady zboží rozhodne o vyřízení reklamace tak, že buď:
a) vrátí Kupujícímu poměrnou část z kupní ceny podle rozsahu poškození, přičemž Kupující si může zboží ponechat
b) dodá Kupujícímu nové zboží, přičemž Kupující si může původní zboží ponechat.

2.6 V případě, že Prodávající nebude moci dodat Kupujícímu nové zboží, sdělí Prodávající Kupujícímu způsob kompenzace za reklamaci.

3. Odstoupení Prodávajícího od kupní smlouvy

3.1 Prodávající má právo až do převzetí zboží Kupujícím odstoupit od kupní smlouvy i bez udání důvodu, a to i tak, že oznámí Kupujícímu, že zboží nemůže dodat a vrátí mu zaplacenou kupní cenu v plné výši. Prodávající neodpovídá za škodu způsobenou odstoupením od kupní smlouvy Kupujícímu.

4. Odstoupení Kupujícího (spotřebitele) od kupní smlouvy

4.1 Kupující žádá Provozovatele, aby s provedením zprostředkování započal okamžitě, ještě před uplynutím čtrnáctidenní lhůty pro odstoupení od Smlouvy. Kupující proto nemá právo na odstoupení od Smlouvy ve lhůtě 14 dnů.